เข้าสู่ระบบ
รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ
 • การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)
 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)
 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
 • บูธนิทรรศการ
โปสเตอร์

การนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ แบ่งเป็น 10 กลุ่มสาขา

1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

2) วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

รายละเอียด

3) ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด

4) คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

5) วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียด

6) การศึกษา

รายละเอียด

7) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด

8) บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

รายละเอียด

9) ผลงานสร้างสรรค์

รายละเอียด

10) นวัตกรรมสังคม

รายละเอียด

การนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แบ่งเป็น 7 กลุ่มสาขา

1) Sustainable cities and communities
 

รายละเอียด

2) Sustainable economic and responsible consumption

รายละเอียด

3) Clean water and sustainable aquatic environments

รายละเอียด

4) Sustainable land use, sustainable agriculture, and climate action

รายละเอียด

5) Clean energy and industrial innovation
 

รายละเอียด

6) Lifelong learning opportunities for all
 

รายละเอียด

7) Good health and well-being
 

รายละเอียด

8) Build the partnership
 

รายละเอียด

9) Young Researchers
 

 

อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมระดับชาติ
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม อัตราพิเศษ
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
อัตราปกติ
หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2566
1) นักเรียนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ 1,500 บาท 2,000 บาท
2) บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) 3,000 บาท 3,500 บาท
3) นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ 2,500 บาท 3,000 บาท
4) ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงาน 2,000 บาท
อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
ลงทะเบียนปกติ
หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2566
1) นักเรียนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ 2,500 บาท
(Approx. USD 80)
3,000 บาท
(Approx. USD 90)
2) บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) 4,000 บาท
(Approx. USD 120)
4,500 บาท
(Approx. USD 140)
3) นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ 3,500 บาท
(Approx. USD 110)
4,000 บาท
(Approx. USD 120)
4) ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงาน 3,000 บาท
(Approx. USD 90)
การชำระเงิน

สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร

ชื่อบัญชี : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ
หมายเลขบัญชี : 660-2-76407-1
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
สาขา : สาขาควนขนุน

การส่งหลักฐานการชำระเงิน

 1. ล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ
 2. คลิกเมนูแจ้งชำระเงิน
 3. กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงิน แล้วคลิกแจ้งชำระเงิน
 4. รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงิน

ยอดการลงทะเบียนและส่งผลงาน

302 ลงทะเบียนแล้ว
210 ส่งผลงานแล้ว
136 นำเสนอภาคบรรยาย
74 นำเสนอภาคโปสเตอร์

ติดต่อเรา

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง โทรศัพท์ 0-7460-9600 ต่อ 7254
  มือถือ 08-1540-7304, 08-9879-8395
 • conferencerdi.tsu@gmail.com
 • Facebook : facebook.com/research.tsu
นักวิจัย Add กลุ่ม Line เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร
QR Line